podmiotu leczniczego

SENSO KIDS AND MORE SPÓŁKA CYWILNA – AGNIESZKA PAWEŁEK, DAWID PAWEŁEK

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin organizacyjny został ustalony na podstawie art. 24 w zw. z art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 295, ze zm.).
 2. Regulamin określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy SENSO KIDS AND MORE SPÓŁKA CYWILNA – AGNIESZKA PAWEŁEK, DAWID PAWEŁEK, 32-640 Palczowice, ul. św. Jakuba 79, NIP: 5492471563, REGON: 524580470 (dalej jako „SENSO KIDS”)
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników SENSO KIDS, a także osoby wykonujące świadczenia zdrowotne na rzecz SENSO KIDS na podstawie umów cywilnoprawnych, pacjentów, osoby odwiedzające oraz inne osoby przebywające na terenie zakładu leczniczego w związku z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych.

§ 2.
Cele i zadania

 1. Celem działalności SENSO KIDS jest udzielanie świadczeń zdrowotnych także promocja zdrowia i prowadzenie edukacji zdrowotnej.
 2. Zadaniami SENSO KIDS są:
  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, poszanowaniem praw pacjenta, a także zgodnie z zasadami etyki oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  2. promocja zdrowia oraz edukacja zdrowotna pacjentów;
  3. wykonywanie innych zadań SENSO KIDS w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 3.
Struktura organizacyjna

 1. SENSO KIDS wykonuje działalność leczniczą za pomocą zakładu leczniczego pod nazwą Senso Kids and More.
 2. W ramach zakładu leczniczego, o którym mowa w ust. 1, funkcjonuje jednostka organizacyjna – Senso Kids.

§ 4.
Rodzaj i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

 1. SENSO KIDS udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej w przedmiocie fizjoterapii oraz rehabilitacji medycznej.
 2. SENSO KIDS realizuje swoje zadania poprzez:
  1. diagnostykę funkcjonalną pacjenta;
  2. kwalifikowanie, planowanie i prowadzenie fizykoterapii;
  3. kwalifikowanie, planowanie i prowadzenie kinezyterapii;
  4. kwalifikowanie, planowanie i prowadzenie masażu;
  5. zlecanie wyrobów medycznych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054);
  6. dobieranie do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych;
  7. nauczanie pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi;
  8. prowadzenie działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowanie i podtrzymywanie sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności;
  9. wydawanie opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii;
  10. nauczaniu pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności..

§ 5.
Miejsce i przebieg udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Świadczenia zdrowotne są udzielane w zakładzie leczniczym w Palczowicach (32-640), ul. św. Jakuba 79, Osiedle XX-lecia Konstytucji RP 1.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są w godzinach 8:00-21:00. Przyjęcia pacjentów odbywają się w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, w terminach uzgodnionych z pacjentem lub jego przedstawicielem ustawowym w trakcie rejestracji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik może podjąć decyzję o przyjęciu pacjenta w innych godzinach, po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia z pacjentem lub jego  przedstawicielem ustawowym lub faktycznym.
 3. Rejestracja pacjentów odbywa się:
  1. osobiście
  2. telefonicznie: 600 721 740
 1. W trakcie rejestracji osobistej lub telefonicznej pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy obowiązany jest podać swoje imię i nazwisko, numer PESEL oraz zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Płatność za udzielone świadczenia następuje po udzieleniu świadczenia.
 3. SENSO KIDS akceptuje następujące formy płatności:
  1. gotówka;
  2. przelew bankowy;
  3. karta kredytowa/płatnicza;
  4. BLIK.
 1. Przed przystąpieniem do udzielania świadczeń Pacjent zobowiązany jest udzielić personelowi udzielającemu świadczeń wszelkich informacji i wyjaśnień, jakie będą niezbędne dla zapewnienia należytej realizacji świadczeń zdrowotnych, w tym w szczególności okazać posiadaną dokumentację medyczną wraz z wynikami badań.
 2. Warunkami udzielenia świadczeń zdrowotnych są:
  1. rejestracja wizyty zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
  2. wyrażenie przez Pacjenta świadomej zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
  3. udzielenie przez Pacjenta informacji, o których mowa w ust. 7;
  4. pozytywna kwalifikacja Pacjenta.

§ 6.
Dostępność świadczeń zdrowotnych

 1. SENSO KIDS organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający pacjentom możliwie najlepszą dostępność i najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom za odpłatnością, w oparciu o obowiązujący w dacie udzielenia świadczenia cennik ustalony przez Kierownika i stanowiący załącznik do Regulaminu.
 3. Informacje w sprawie wysokości opłat za świadczenia zdrowotne wynikających z cennika, o którym mowa w ust.2, SENSO KIDS udostępnia w lokalu zakładu leczniczego.
 4. SENSO KIDS zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Pacjenta lub zaprzestania dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w następujących przypadkach:
  1. jeżeli stan zdrowia Pacjenta nie pozwala na udzielenie mu świadczeń zdrowotnych;
  2. w przypadku niespełnienia warunków określonych w § 5 ust. 8;
  3. w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów;
  4. w przypadku naruszenia przez pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub inne osoby towarzyszące pacjentowi obowiązków oraz zakazów określonych w § 9 ust. 4 i 5 Regulaminu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik lub jego zastępca albo inna osoba upoważniona przez Kierownika;
  5. w innych przypadkach, gdy udzielenie świadczeń zdrowotnych jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od SENSO KIDS

§ 7.
Jakość świadczeń zdrowotnych

 1. Świadczenia zdrowotne w SENSO KIDS są wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych przepisach.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom z należytą starannością, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, poszanowaniem praw pacjenta oraz w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.
 3. Osoby udzielające pacjentom świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.

§ 8.
Dokumentacja medyczna

 1. SENSO KIDS prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisach wykonawczych.
 2. SENSO KIDS zapewnia ochronę danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres przewidziany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 3. SENSO KIDS udostępnia dokumentację medyczną:
  1. do wglądu;
  2. przez sporządzenie jej kopii, odpisu, wyciągu lub wydruku;
  3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
  4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  5. na informatycznym nośniku danych.
 1. Dokumentacja medyczna prowadzona w formie papierowej może być udostępniona poprzez sporządzenie skanu i przekazanie w sposób określony w ust. 3 pkt 4 i 5, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów.
 2. Za udostępnienie dokumentacji medycznej SENSO KIDS nie pobiera opłat.

§ 9.
Prawa i obowiązki pacjenta

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są z poszanowaniem praw pacjenta określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w przepisach odrębnych.
 2. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Kierownika lub osoby go zastępującej.
 3. Informacja o prawach pacjenta udostępniona jest pacjentom w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych w formie pisemnej, w miejscu ogólnodostępnym.
 4. Pacjent ma obowiązek:
  1. przestrzegania postanowień Regulaminu;
  2. przestrzegania zasad higieny osobistej;
  3. przestrzegania praw innych pacjentów;
  4. szanowania mienia SENSO KIDS.
 1. Na terenie zakładu leczniczego zabronione jest:
  1. spożywanie alkoholu;
  2. palenie tytoniu, w tym e-papierosów;
  3. wprowadzanie zwierząt;
  4. akwizycja i prowadzenie działalności zarobkowej.

§ 10.
Kierownictwo
SENSO KIDS

 1. Działalnością SENSO KIDS, kieruje kierownik podmiotu leczniczego („Kierownik”).
 2. Kierownik prowadzi sprawy SENSO KIDS i reprezentuje go na zewnątrz oraz realizuje inne obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Kierownik może powołać zastępców do kierowania poszczególnymi jednostkami lub komórkami organizacyjnymi, lub kierowania sprawami określonego rodzaju. W tym celu Kierownik może w szczególności udzielać swoim zastępcom niezbędnych pełnomocnictw lub upoważnień.
 4. Kierownik może powierzyć wyznaczonej osobie obowiązek nadzoru w zakresie prawidłowości i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, koordynacji pracy personelu medycznego zatrudnionego lub współpracującego z SENSO KIDS oraz nadzoru nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej (kierownik medyczny).

§ 11.
Warunki współpracy z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

 1. W celu zapewnienia prawidłowości oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, SENSO KIDS współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów, a także z przedstawicielami innych zawodów medycznych.
 2. Współpraca odbywa się na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta. Szczegółowe zasady współpracy mogą zostać określone w odrębnych umowach.

§ 12.
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 17.04.2023 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz akty wykonawcze do tych ustaw.

Palczowice, dnia 17.04.2023 r.

Kierownik SENSO KIDS – Agnieszka Pawełek