Informacje ogólne zajęć grupowych TUS
(Treningu Umiejętności Społecznych)

SZCZEGÓŁY:

 • grupy liczą od 4 do 7 uczestników i prowadzone są przez psychologów, pedagogów, certyfikowanych trenerów umiejętności społecznych;
 • kwalifikacja do grupy następuje po indywidualnej konsultacji rodzica i dziecka z terapeutą prowadzącym grupę (50 min / 120zł);
 • zajęcia odbywają się co tydzień o wyznaczonej godzinie zgodnie z harmonogramem;
 • zaplanowane są 3 turnusy rocznie:
  a) ZIMOWY – 5 miesięcy (który trwa od początku września do końca stycznia);
  b) LETNI – 5 miesięcy (który trwa od początku lutego do końca czerwca);
  c) WAKACYJNY- 2 miesiące (który trwa od początku lipca do końca sierpnia).

PLANOWANE GRUPY:

Środa:
Godzina 17:00 – dzieci 4-6 lat, czas trwania 40 – 60min (w zależności od możliwości grupy).

Czwartek:
Godzina 16:00 – dzieci 7-9 lat, czas trwania 50 – 60 min (w zależności od możliwości grupy).
*Centrum SENSO KIDS AND MORE zastrzega sobie możliwość zmiany godzin rozpoczęcia oraz struktury wiekowej grup.

PŁATNOŚCI:

 • płatność odbywa się za cały miesiąc z góry na pierwszym spotkaniu każdego miesiąca- koszt jednego spotkania to 90zł (4 spotkania w miesiącu = 360zł miesięcznie).
 • sporządzenie pisemnych opinii jest dodatkowo płatne – 80zł

Regulamin zajęć grupowych TUS
(Treningu Umiejętności Społecznych)

  1. W ramach zajęć grupowych TUS (Treningu Umiejętności Społecznych) SENSO KIDS AND MORE zapewnia:
   a) Cotygodniowe grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci w wymiarze 40 – 60 minut wg ustalonego harmonogramu.
   b) Zajęcia odbywają się w grupach 4 – 7 osobowych i są prowadzone przez jednego lub dwóch terapeutów (w zależności od grupy).
   c) Po ostatnich zajęciach w turnusie odbędą się indywidualne spotkania z rodzicami. Na spotkania Rodzice zapisują się we własnym zakresie. W tym czasie zostaną przekazane spostrzeżenia terapeutów.
  2. Zasady rozliczeń:
   a) Rezerwacja miejsca w grupie następuje po uiszczeniu opłaty przez Rodzica / Opiekuna.
   b) Spóźnienie na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie ani nie obniża opłaty.
   c) Nieobecność na zajęciach nie powoduje zwolnienia z opłaty ani jej obniżenia.
   d) Rezygnacja z zajęć następuje w formie pisemnej (SMS lub e-mail).
  3. Zasady ogólne:

   a) Rodzic / Opiekun zobowiązany jest przyprowadzać i odbierać dziecko zgodnie z harmonogramem zajęć.

   b) Rodzic / Opiekun jest zobowiązany poinformować o nieobecności dziecka na zajęciach.

   c) Wszelkie informacje dotyczące dziecka mają charakter poufny i nie będą udostępniane osobom postronnym bez uprzedniej zgody Rodziców / Opiekunów dziecka.

   d) Jeżeli z przyczyn niezależnych od Centrum SENSO KIDS AND MORE liczba uczestników grupy zmniejszy się do 2 osób, to zajęcia grupowe zostają czasowo zawieszone do momentu uzupełnienia liczebności grupy.

   e) Rodzic / Opiekun zobowiązuje się do wskazania danych kontaktowych – 2 numery telefonu, pod którymi będzie dostępny do kontaktu w sprawach dotyczących uczestnika w czasie trwania TUS.

   f) O skuteczności terapii decydują także działania podejmowane w trakcie terapii, systematyczne ćwiczenia wykonywane w domu oraz realizowanie zleconych dodatkowo zadań.

   g) Rodzic/ opiekun zobowiązuje się do bezzwłocznego odbioru uczestnika z TUS w sytuacji:

   • Choroby uczestnika, która uniemożliwia lub utrudnia mu udział w TUS;
   • Gdy w ocenie terapeuty zachowanie uczestnika TUS zagraża jego bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu innych osób. Decyzja terapeuty w tym zakresie będzie podejmowana jedynie w wyjątkowych sytuacjach i jest ostateczna.

   h) Do sali/ gabinetu terapeutycznego dzieci wchodzą samodzielnie (bez rodzica/ opiekuna).
   i) Warunkiem przyjęcia uczestnika na zajęcia TUS, jest umiejętność jakiejkolwiek komunikacji swoich potrzeb oraz minimalna motywacja do uczestniczenia.